ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


5 เมษายน

วันคล้ายวันประสูติ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​

ข้าพระพุทธเจ้า 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล