ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ศรชล. ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดย สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล.

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล. ได้จัดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ศรชล. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา อ.บางละมุง จว.ชลบุรี


การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบังคับใช้กฎหมายที่มีโทษทางอาญาในเรือ และในเขตทางทะเลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจ 

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ถูกต้องครบถ้วน โดยมี หน่วยงานภายใน ศรชล. ประกอบด้วย สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย และ ศรชล.ภาค ๑ - ๓ ข้าร่วมการฝึกอบรมฯ 

ในครั้งนี้ จำนวน ๖๕ นาย