ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมแนวทางผู้ปฏิบัติงาน ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๗ โดย สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล.

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล. ได้จัดการฝึกอบรมแนวทางผู้ปฏิบัติงาน ศรชล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา อ.บางละมุง จว.ชลบุรี


การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติราชการใน ศรชล. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานของ ศรชล. ตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ 

และเสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันของบุคลากรภายใน ศรชล. เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานของ ศรชล. ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี หน่วยงานภายใน ศรชล. ประกอบด้วย 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักบริหารกลาง สำนักนโยบายและแผน สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย สำนักปลัดบัญชี ศูนย์ยุทธการ สำนักปฏิบัติการ ๑ – ๖ ศรชล.  และ ศรชล.ภาค ๑ – ๓ เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้