ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วย ผช.ลธ.สพฉ และผู้บริหาร สพฉ ระดับสูง ของ สพฉ. ได้เข้าเยี่ยมชม เครื่องมือทางการแพทย์ที่ติดตั้งบนเรือปฏิบัติการความเร็วสูงของ ศรชล.


ในวันที่ 26 มี.ค.67 เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  (ลธ.สพฉ.) พร้อมด้วย นายไพศาล ก้อนจําปา ผช.ลธ.สพฉ และผู้บริหาร สพฉ ระดับสูง ของ สพฉ. ได้เข้าเยี่ยมชม เครื่องมือทางการแพทย์ที่ติดตั้งบนเรือปฏิบัติการความเร็วสูงของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ณ อู่ต่อเรือมาร์ซัน ตำบลท้ายบ้าน จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ของ ศรชล. ให้การต้อนรับ ในการนี้ คณะฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งทำการติดตั้งบนเรือตามมาตรฐาน สพฉ. รวมถึงกรุณากรุณาให้คำแนะนำแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ให้สามารถปฏิบัติการได้จริงในอนาคตต่อไป