ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขาธิการ ศรชล./เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับทราบสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 กับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


ในวันที่ 26 มีนาคม 67 พลเรือเอก วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการ ศรชล./เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับทราบสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 กับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมี นายธีรพล พิริยคุณธร ผอ.สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๑ และคณะ สรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ของ ศรชล. ณ ห้องประชุม สลก.ทร.1 ชั้น 5 อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน