ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
สปก.๒ ศรชล. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์มลพิษทางน้ำ

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์มลพิษทางน้ำ โดยมี พลเรือเอก ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ  ณ โรงแรมเคปราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชน การแบ่งกลุ่มระดมความคิดปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ และการฝึก TTX การขจัดคราบน้ำมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศรชล. จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า มีความรู้ความเข้าใจ สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันในการขจัดคราบน้ำมัน ตามแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์มลพิษทางน้ำ ศรชล. ได้