ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขาธิการ ศรชล./เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ระยะที่ 1


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 67 พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการ ศรชล./เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ระยะที่ 1 และการตรวจสถานที่ก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ระยะที่ 1 พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและเร่งรัดการส่งมอบงานโครงการก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ระยะที่ 1 รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องของ หน่วยงานคู่สัญญา และเป็นข้อมูลสำหรับการจัดเตรียมงบประมาณรองรับการเบิกจ่ายตามสัญญาและชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568