ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักบริหารกลางจัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ ศรชล.

                        วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๗ - ๑ มี.ค.๖๗ สำนักบริหารกลาง ศรชล. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ ศรชล. โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ และนายสุชาติ แสงทองสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และให้คำแนะนำในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ ศรชล. และได้รับความร่วมมือจาก ศรชล. ส่วนกลาง สำนักปฏิบัติการ             ๑ - ๖ ศรชล. และศรชล.ภาค ๑ - ๓ จัดส่งกำลังพลเพื่อช่วยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายใน ศรชล. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ศรชล. ได้มีแผนพัฒนาบุคลากรและแนวทางในการพัฒนากำลังพลไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อการเป็นหน่วยงานหลักในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

“ ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”