ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักบริหารกลางจัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงานภายใน ศรชล.

เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักบริการกลาง ศรชล. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงานภายใน ศรชล.  (Job Description) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนาวิชญ์  จินดาประดิษฐ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ของสำนักงานเลจาธิการวุฒิสภา พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากร ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนะนำการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานภายใน ศรชล.(JobDescription)  และได้รับความร่วมมือจากจากศรชล.ส่วนกลาง สำนักปฏิบัติ ๑- ๖ ศรชล. และศรชล.ภาค ๑ - ๓ ส่งกำลังพลเข้าร่วม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลในการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ รวมทั้งวางแผนสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตของตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่จำเป็นในสานงานประจำตำแหน่งงาน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนากำลังพล ของ ศรชล. ให้เป็นหน่วยงานหลักในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 


         “ ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”