ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
แนวทางการปฎิบัติราชการ
ค้นหา
limit
ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิการลาของข้าราชการ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
แผนเผชิญเหตุกรณีการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
แผนเผชิญเหตุกรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรปะการัง
แผนเผชิญเหตุกรณีเกิดมลพิษและภัยพิบัติทางทะเลที่เป็นภัยต่อทรัพยากรทางทะเล
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลสาธารณะ
นโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ รอง ผอ.ศรชล./ผบ.ทร.
แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน แห่งชาติ 2545
แนวทางการปฏิบัติงานของ ศรชล. รองรับ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกาศเขตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และกรรมการบริหาร ศรชล. รวมทั้งการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับอนุกรรมการอื่น ตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562
กฎกระทรวง ทส. บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง2546
แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน แห่งชาติ
หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ศรชล.