ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
การจัดการทรัพยากรบุคคล
ค้นหา
limit
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ศรชล. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน ย้าย การรับโอน และการบรรจุกลับ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ศรชล. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน ย้าย การรับโอน และการบรรจุกลับ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ศรชล. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน ย้าย การรับโอน และการบรรจุกลับ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ประกาศ ศรชล. เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน ศรชล.
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิเคราะห์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นวก.การเงิน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ธุรการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.เครื่องคอมพิวเตอร์
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ