ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
ทั้งหมด
ค้นหา
limit
เอกสารประกอบการฝึกอบรมการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
เอกสารประกอบการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญโอนย้าย ศรชล.
เอกสารประกอบการฝึกอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ ศรชล.
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานใน ศรชล.
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดโครงการฝึกอบรม
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี งป.2567
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
สรุปภัยคุกคาม 9 ด้าน ประจำปี 2566
รายงานผลการปฏิบัติงานเวร ปชส. บก.ศรชล.
ข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566
รายงานการพัฒนาบุคลากร ศรชล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขั้นตอนการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ๒๕๖๗
ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิการลาของข้าราชการ
คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ