ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
ทั้งหมด
ค้นหา
limit
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ของ ศรชล ณ วันที่ 30 ก.ย. 66
สรุปเหตุการณ์ทางทะเล ประจำเดือน พ.ค.67
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 325)
คำสั่ง การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่
สรุปเหตุการณ์ทางทะเล ประจำเดือน เม.ย.67
สรุปเหตุการณ์ทางทะเล ประจำเดือน มี.ค.67
รายงานประจำปีงบประมาณ 2566
ศรชล. ประชาสัมพันธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทะเลคือเรา : The sea is us
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นิติกร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี