ประกาศแผนจัดซื้อจ้าง
No วันที่ ปี เรื่อง
1 30 ส.ค. 2564 2564 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2564 (ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม) รายละเอียด
2 26 ส.ค. 2564 2564 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2564 รายละเอียด
3 09 ส.ค. 2564 2564 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2564 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
4 27 ก.ค. 2564 2564 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2564 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
5 19 พ.ค. 2564 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
6 17 มี.ค. 2564 2564 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2564 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
7 13 พ.ย. 2563 2564 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2564 รายละเอียด
8 25 ส.ค. 2563 2563 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2563 รายละเอียด
9 14 ส.ค. 2563 2563 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2563 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
10 19 ก.พ. 2563 2563 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2563 รายละเอียด