ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่24 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Inkjet Tank Printer)
รายละเอียด

ผู้ชนะ คือ บริษัท ซีเอชที คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 486,780

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง