ผู้บริหาร ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผอ.ศรชล.


พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
รอง ผอ.ศรชล.


พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ
เลขาธิการ ศรชล.


พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม
ผอ.ศรชล.ภาค ๑

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส
ผอ.ศรชล.ภาค ๒

พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
ผอ.ศรชล.ภาค ๓