ผู้บริหาร ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผอ.ศรชล.


พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
รอง ผอ.ศรชล.


พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม
เลขาธิการ ศรชล.


พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์
ผอ.ศรชล.ภาค ๑

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส
ผอ.ศรชล.ภาค ๒

พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
ผอ.ศรชล.ภาค ๓